ورود به سایت

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی ما بر اساس ارزش های بنیادین ما تعریف شده است.

مشتری گرایی و مسئولیت پذیری

در طاها اهداف ما بر اساس رضایت مشتریان و استراتژی ها بر اساس اعتقاد ما بر خلق ارزش برتر برای مشتریانمان شکل گرفته اند. ما بر تعهد مستمر در جهت ارضای نیاز مشتریان، ایجاد ارتباط بلند مدت با مشتریان، و فراهم سازی پشتیبانی فنی قابل اعتماد تاکید داریم. ما در قبال وعده ها و تعهدات خود مسئول هستیم.

همکاری و نوآوری

ما غالباً جهت ارائه ایده ها و راه های جدید برای انجام کارها با یکدیگر همکاری می نماییم. خلاقیت در سازمان ما به عنوان ماهیتی پر ریسک پذیرفته نشده است. ما غالباً در جستجوی فرصت های جدید در رابطه با بازارهای جدید، خدمات جدید، و مشتریان جدید هستیم. ما به طور خلاقانه و پر شور با یکدیگر به صورت یک مجموعه واحد همکاری می کنیم. در سازمان ما تمامی فعالیت های جهت ارضای نیاز بازار هدف ما یکپارچه می شوند.